ข่าวประกาศ ดูทั้งหมด

ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ การสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
28 มิถุนายน 2565 18:10:48

ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ การสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
28 มิถุนายน 2565 18:08:50

ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ การสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
28 มิถุนายน 2565 18:07:48

ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ การสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
28 มิถุนายน 2565 18:06:16

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตำแหน่งนักศึกษา ๑ อัตรา
15 พฤศจิกายน 2564 18:32:43

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลวังหลวงและตำบลห้วยหม้าย
15 พฤศจิกายน 2564 17:58:20

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังวัดแพร่ และตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
4 พฤศจิกายน 2564 16:13:23

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลแม่ทราย และตำบลตาลชุม
3 พฤศจิกายน 2564 10:30:04

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่
3 พฤศจิกายน 2564 10:27:32

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
3 พฤศจิกายน 2564 10:25:17

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลบ้านหนุน ตำบลแม่ยางตาล
3 พฤศจิกายน 2564 10:21:22

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
19 กรกฎาคม 2564 20:43:21

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลแม่ทราย ตำบลตาลชุม
4 พฤศจิกายน 2564 11:48:30

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 1 อัตรา
4 พฤศจิกายน 2564 11:48:13

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลทุ่งน้าว ตำบลทุ่งศรี ตำบลดอนมูล ตำบลสองชั้น
4 พฤศจิกายน 2564 11:48:00

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลทุ้งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตำแหน่งประชาชน 1 อัตรา
4 พฤศจิกายน 2564 11:47:47

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
4 พฤศจิกายน 2564 11:47:31

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ ต.สะเอียบ ต.ห้วยหม้าย ต.ห้วยอ้อ ต.แม่ยางตาล ต.ปิงหลวง ต.น้ำหมัน
4 พฤศจิกายน 2564 11:47:19

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลบ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
4 พฤศจิกายน 2564 11:47:05

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลทุ่งน้าว ตำบลทุ่งศรี ตำบลดอนมูล และตำบลสองชั้น
4 พฤศจิกายน 2564 11:46:51

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ 1 อัตรา 1 อัตรา
4 พฤศจิกายน 2564 11:46:36

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อการจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (รพ.สูงเม่น)
4 พฤศจิกายน 2564 11:46:22

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลสะเอียบ ตำบลห้วยหม้าย ตำบลปิงหลวง ตำบลน้ำหมัน ตำบลห้วยอ้อ และตำบลแม่ยางตาล
4 พฤศจิกายน 2564 11:46:09

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลทุ่งศรี ตำบลทุ่งน้าว และตำบลตาลชุม
4 พฤศจิกายน 2564 11:45:43

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลหัวเมือง ตำลบลส้าน และตำบลสองชั้น
4 พฤศจิกายน 2564 11:45:25

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลทุ่งศรี และตำบลบ้านหนุน
4 พฤศจิกายน 2564 11:45:12

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลสมอแข และ ตำบลตาลชุม
4 พฤศจิกายน 2564 11:44:58

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลทุ่งศรี ตำบลทุ่งน้าว และตำบลตาลชุม
4 พฤศจิกายน 2564 11:44:31

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลแม่เกิ๋ง และตำบลนน้ำหมัน
4 พฤศจิกายน 2564 11:44:15

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อการจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) จังหวัดอุตรดิตถ์
4 พฤศจิกายน 2564 11:44:03

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลหัวเมือง ตำบลส้าน และตำบลสองชั้น
4 พฤศจิกายน 2564 11:43:49

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อการจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ ในพื้นที่จังหวัดแพร่
4 พฤศจิกายน 2564 11:43:32

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลทุ่งศรี และตำบลบ้านหนุน
4 พฤศจิกายน 2564 11:43:19

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลแม่เกิ๋ง และตำบลน้ำหมัน
20 กันยายน 2564 8:46:01

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
20 กันยายน 2564 8:45:47

ประกาศ การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Govemment Data) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
20 กันยายน 2564 8:45:35

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลตำบลสมอแข และตำบลตาลชุม
20 กันยายน 2564 8:45:19

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลนาจักร และตำบลอ่ายนาไลย
20 กันยายน 2564 8:44:54

ประกาศรับสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในพื้นที่ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตำแหน่ง นักศึกษา1 อัตรา ในพื้นที่ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตำแหน่ง บัณฑิตจบใหม่ 1 อัตรา
20 กันยายน 2564 8:44:39

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตำแหน่งนักศึกษา 1 อัตรา
20 กันยายน 2564 8:43:19

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
20 กันยายน 2564 8:43:05

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลนาจักร ตำบลแม่หล่าย และตำบลบ้านหนุน
20 กันยายน 2564 8:42:51

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลนาจักร ตำบลแม่หล่าย และตำบลบ้านหนุน
20 กันยายน 2564 8:42:34

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลนาจักร ตำบลแม่เกิ๋ง ตำบลสรอย และตำบล น้ำหมัน
20 กันยายน 2564 8:42:21

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
20 กันยายน 2564 8:42:08

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
20 กันยายน 2564 8:41:53

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อการจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data)
20 กันยายน 2564 8:41:37

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตำแหน่งนักศึกษา 1 อัตรา วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
20 กันยายน 2564 8:41:17

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลนาจักร พื้นที่ตำบลแม่เกิ๋ง พื้นที่ตำบลสรอย พื้นที่ตำบลน้ำหมัน
20 กันยายน 2564 8:41:02

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Govemment Data) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข ตำแหน่ง การจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา
20 กันยายน 2564 8:30:54

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลหัวเมือง
20 กันยายน 2564 8:30:40

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตำแหน่งนักศึกษา 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎามคม 2564 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2564
20 กันยายน 2564 8:30:24

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
20 กันยายน 2564 8:30:11

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลทุ่งศรี
20 กันยายน 2564 8:29:51

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
20 กันยายน 2564 8:29:38

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ ในพื้นที่ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
20 กันยายน 2564 8:29:25

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตำแหน่งนักศึกษา 1 อัตรา
20 กันยายน 2564 8:29:07

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ ในพื้นที่ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
20 กันยายน 2564 8:27:13

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ ในพื้นที่ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ และตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
20 กันยายน 2564 8:25:58

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
20 กันยายน 2564 8:25:26

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
20 กันยายน 2564 8:24:39

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลรนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
19 กรกฎาคม 2564 20:43:46

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแรพร่ และตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
19 กรกฎาคม 2564 20:43:06

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
19 กรกฎาคม 2564 20:42:45

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564.
19 กรกฎาคม 2564 20:42:18

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำแหน่ง ประชาชนทั่วไป 1 อัตรา
19 กรกฎาคม 2564 20:42:06

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
19 กรกฎาคม 2564 20:41:38

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ในพื้นที่ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตำแหน่ง บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
19 กรกฎาคม 2564 20:41:26

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลตำบลนาจักร ตำแหน่งนักศึกษา 1 อัตรา และตำบลทุ่งโฮ้ง ตำแหน่ง ประชาชนทั่วไป 1 อัตรา
6 กรกฎาคม 2564 17:02:04

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บัณฑิตจบใหม่ และ ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
28 มิถุนายน 2564 16:11:20

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564
28 มิถุนายน 2564 8:48:43

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่
28 มิถุนายน 2564 8:48:27

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
28 มิถุนายน 2564 8:47:42

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
8 มิถุนายน 2564 9:09:49

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่
8 มิถุนายน 2564 9:09:18

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ ในพื้นที่ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่
8 มิถุนายน 2564 9:08:43

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสั ในพื้นที่ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ และตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
26 พฤษภาคม 2564 16:53:39

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในพื้นที่ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
26 พฤษภาคม 2564 16:36:37

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลบ้านถิ่น และตำบลช่อแฮ
26 พฤษภาคม 2564 16:32:45

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
26 พฤษภาคม 2564 16:31:14

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลหัวเมือง
26 พฤษภาคม 2564 16:30:31

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลสะเอียบ
26 พฤษภาคม 2564 16:22:26

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ และตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
26 เมษายน 2564 14:18:34

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
26 เมษายน 2564 14:17:09

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลส้าน และตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
26 เมษายน 2564 14:16:36

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ และตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
26 เมษายน 2564 14:15:55

กิจกรรม การเสวนาสรุปบทเรียน การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครั้งที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2564
16 เมษายน 2564 13:59:24

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในพื้นที่ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
29 มีนาคม 2564 14:52:00

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่ตำบลสองชั้น
24 มีนาคม 2564 16:04:27

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลเจริญราษฎร์ ตำบลร้องเข็ม และตำบลห้วยหม้าย
23 มีนาคม 2564 16:54:34

การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่
23 มีนาคม 2564 16:53:08

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่ตำบลสองชั้น
19 มีนาคม 2564 10:28:18

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลเจริญราษฎร์ ตำบลร้องเข็ม และตำบลห้วยหม้าย
16 มีนาคม 2564 16:16:33

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในพื้นที่ตำบลนาจักร และตำบลแม่ปาน
12 มีนาคม 2564 16:09:46

กิจกรรมการฝึกอบรมการทำหนังสือราชการและการเบิกจ่าย
12 มีนาคม 2564 15:08:25

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่ตำบลนาจักร และตำบลแม่ปาน
9 มีนาคม 2564 19:08:59

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลสมอแข และตำบลตาลชุม
4 พฤศจิกายน 2564 11:42:37

ปฎิทิน ดูทั้งหมด

20
Thursday
June 2024
21
Friday
June 2024
1

วันนี้

6

เมื่อวานนี้

0

สัปดาห์นี้

51

เดือนนี้

รูปภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด

  • ดูทั้งหมด
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
  • ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
  • ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
  • ศาลากลางจังหวัดแพร่

Facebook