Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 21 กรกฎาคม 2564 17:12:07

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น ณ ห้องประชุมพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ห้องตุ๊ลุงจี๋) ชั้น 2 อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมี อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น กล่าวรายงานจุดประสงค์กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น โดย อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ และมี อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน  รองมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ กล่าวสรุปรายงานความก้าวหน้าใน (รอบ 6 เดือน ) ภายในงาน ได้มีวิทยากรทาง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ภาคเหนือ โดยนำทีม คุณสุวิมล มีแสง ผู้ช่วยผู้อำนวยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ภาคเหนือและทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ และภายในงานยัง มีกิจกรรมให้บัฒฑิตทุกคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอีกด้วย และสิ้นสุดกิจกรรม โดย อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ได้กล่าวสรุปปิดงานกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น  

 

รูปกิจกรรม