Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลของอำเภอวังชิ้น
แพร่ | 9 มิถุนายน 2564 16:46:12

            

  อำเภอวังชิ้น มีทั้งหมด 2 ตำบล 2 โครงการ

 

การจัดการความรู้ในการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรเกษตรโดยชุมชนในฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

 ⇒ เข้าสู่เว็บไซต์

 

โครงการส่งเสริมการผลิตสุกรปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

 ⇒ เข้าสู่เว็บไซต์