Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
กิจกรรมการเสวนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 15 พฤศจิกายน 2564 19:14:50

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้มีการจัดกิจกรรมการเสวนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุมพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ห้องตุ๊ลุงจี๋) ชั้น 2 อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมี อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น กล่าวรายงานจุดประสงค์กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น โดย อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ กล่าวเปิดงาน ในเวลาถัดมา อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน  รองมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ กล่าวทบทวนสถานความรู้ของการทำงาน U2T ภายในงาน โดยมี อาจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในเรื่อง จังหวัดแพร่ บนความเปลี่ยน ช่วงบ่าย มีกิจกรรมให้บัฒฑิตทุกคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอีกด้วย แบ่งกลุมเพื่อวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา โดย อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น นำทีมและคณะขับเคลื่อน  และสิ้นสุดกิจกรรม โดย อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ได้กล่าวสรุปปิดงานกิจกรรมการเสวนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ 

รูปกิจกรรม