Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
งานมหกรรม U2T การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : Moving forword to BCG Model วันที่ 27 ธันวาคม 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 28 ธันวาคม 2564 11:35:29

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหกรรม U2T “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : Moving forword to BCG Model” จาก 37ตำบล ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ รับผิดชอบ อีก 9 ตำบล ที่มหาวิทยาลัยอื่น โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน และอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ และทำหน้าที่ อว.ส่วนหน้าจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ดังนี้ 1. เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและวังคมรายตำบลแบบบูรณาการโดยมหาวิทยาลัยเป็น System Integrator 2. เพื่อจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) 3. เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน และ 4. เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยมีการจัดกิจกรรมในงาน (ภาคเช้า) 1. เสวนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (ออนไลน์) 2. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) และ (ภาคบ่าย-ภาคค่ำ) กิจกรรม MJU2T Fun Fair 2021 มีการแสดงของแต่ละตำบล และการประกวด Mr. and Miss MJU2T 2021 โดยได้รับเกียรติจากนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ผศ.ดร. บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดี นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร้องกวาง อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานเปิดงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

รูปกิจกรรม