Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
การเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 7
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 8 กันยายน 2564 16:10:42

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้มีการจัดกิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครั้งที่ 7 (ประจำเดือนสิงหาคม 2564)  ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวเปิดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครั้งที่ 7 และหัวหน้าโครงการแต่ละตำบลเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียน โดยช่วงเช้าและช่วงบ่าย โดยมีการออนไลน์ในผ่านทาง microsoft team หัวทั้ง 37 ตำบลได้นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมของแต่ตำบลในเรื่อง  สรุปผลการดำเนินโครงการ  (ประจำเดือนสิงหาคม 2564) เป้าหมาย 16 ประการ งบประมาณที่ใช้ในเดือนสิงหาคม 2564 รายงานผลการฝึกอบรมของผู้จ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะ  รายงานสถานการณ์COVID ประเดือนสิงหาคม 2564 แผนดำเนินการต่อไป และปัญหาอุปสรรค  ในช่วงตอนมา มีกิจกรรมเวทีเสวนาข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ถามตอบข้อสัย หลังจากจบเวทีเสวนา ได้มีประกาศผลรางวัลมีถึง 3 รางวัลด้วยกัน คือ 1.ตำบลเด่นในประจำเดือนสิงหาคม 2564  2.ตำบลมาราธอน 3.ตำบลร่วมมือ 

รูปกิจกรรม