Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลของอำเภอสอง
แพร่ | 18 มิถุนายน 2564 19:41:12

            

  อำเภอสอง มีทั้งหมด 6 ตำบล 6 โครงการ

                                        

 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมชุมชนตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่

 ⇒ เข้าสู่เว็บไซต์

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช (พื้นบ้าน) ไว้ใช้เอง ทักษะการผลิตต้นกล้า และปัจจัยการผลิตพืช เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชของชุมชน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

 ⇒ เข้าสู่เว็บไซต์

 

โครงการเกษตรปลอดภัยสร้างอาชีพ-สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

 ⇒ เข้าสู่เว็บไซต์

 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ⇒ เข้าสู่เว็บไซต์

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ การพัฒนาสุราพื้นบ้าน และยกระดับการเลี้ยงสุกรในชุมชน

 ⇒ เข้าสู่เว็บไซต์

 

โครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพการผลิตพืชล้มลุกหมุนเวียน ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของชุนชนอย่างยั่งยืน 

 ⇒ เข้าสู่เว็บไซต์