Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
กิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครั้งที่ 9 (ประจำเดือนตุลาคม 2564)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 11 พฤศจิกายน 2564 9:28:54

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้มีการจัดกิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครั้งที่ 9 (ประจำเดือนตุลาคม 2564)  ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวเปิดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครั้งที่ 9 โดยมี อาจารย์ อุบลวรรณสุภาแสน รองมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สรุปรายงาน U2T และหัวหน้าโครงการแต่ละตำบลเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียน โดยช่วงเช้าและช่วงบ่าย หัวหน้าโครงการ 37 โครงการได้นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมของแต่ตำบลในเรื่อง  สรุปผลการดำเนินโครงการ  (ประจำเดือตุลาคม 2564)

เป้าหมาย 16 ประการ งบประมาณที่ใช้ในเดือนตุลาคม 2564 รายงานผลการฝึกอบรมของผู้จ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะ รายงานสถานการณ์COVID ประเดือนตุลาคม2564      แผนดำเนินการต่อไป และปัญหาอุปสรรค ในช่วงตอนมา มีกิจกรรมเวทีเสวนาข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ถามตอบข้อสัย ในเรื่อง การหารือในเฟส 2 การเตรียมงานมหกรรม หลังจากจบเวทีเสวนา ในช่วงสุดท้าย โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวปิดการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครั้งที่ 9

รูปกิจกรรม