Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/ 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 26 สิงหาคม 2564 10:58:14

มื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/ 2564 ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผลมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม โดยมีท่านผู้ว่า วิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวเปิดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/ 2564  มีการถ่ายทอดสดผ่าน microsoft team ภายในงาน โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุขชี้แจงความเป็นมาของ อว. ส่วนหน้าจังหวัดแพร่ และแนวทางการดำเนินงานของ อว. ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ ท่านถัดไป อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน (เลขานุการ อว. ส่วนหน้าจังหวัดแพร่) กล่าวรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุน การพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (อว. ส่วนหน้า) รอบ 6 เดือน และ รายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ บูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่จังหวัดแพร่ (28 ตำบล) ในเวลาต่อมา โดย อาจารย์ ดร.สุประวีณ์ อ่อนจันทร์ (ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)  กล่าวรายงานผลการดำนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ บูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ศูนย์วิทยบริการพื้นที่จังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (5 ตำบล ) และท่านถัดมา  โดย นายประทีป บินชัย (ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่) กล่าวราย งานผลการด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ บูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) วิทยาลัยชุมชนแพร่ (3 ตำบล) และท่านสุดท้าย โดย ผศ.ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส (ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยโจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) กล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยีจ.แพร่

เวลาถัด ได้มีการหารือแนวทางในการส่งเสริมการขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ และช่วงสุดท้าย โดย ท่านวิเชียร อนุสาสนนันท์(รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) กล่าวปิดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/256

รูปกิจกรรม