Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลของอำเภอลอง
แพร่ | 10 มิถุนายน 2564 8:41:29

            

  อำเภอลอง มีทั้งหมด 3 ตำบล 3 โครงการ

 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเตาเผาถ่านชีวมวลไร้ควันเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

เข้าสู่เว็บไซต์

 

โครงการส่งเสริมการผลิตสุกรปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

เข้าสู่เว็บไซต์

 

การพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตข้าวอินทรีย์โดยใช้ระบบ PGS และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์มูลค่าสูง ตามหลักทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

เข้าสู่เว็บไซต์