Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลของอำเภอสูงเม่น
แพร่ | 9 มิถุนายน 2564 16:22:19

            

  อำเภอสูงเม่น มีทั้งหมด 3 ตำบล 3 โครงการ

 

♦ การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตผักพื้นบ้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการผลิตของกลุ่มเกษตรกร ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

⇒ เข้าสู่เว็บไซต์

 

♦ โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการผลิตโปรตีนจากเห็ด ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

⇒ เข้าสู่เว็บไซต์

 

♦ โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ชนเพื่อการค้า  ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

⇒ เข้าสู่เว็บไซต์