Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
การเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 8 ตุลาคม 2564 9:14:19

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้มีการจัดกิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครั้งที่ 8 (ประจำเดือนกันยายน 2564)  ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวเปิดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครั้งที่ 8 และหัวหน้าโครงการแต่ละตำบลเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียน โดยช่วงเช้าและช่วงบ่าย หัวหน้าโครงการ 37 โครงการได้นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมของแต่ตำบลในเรื่อง  สรุปผลการดำเนินโครงการ  (ประจำเดือนกันยายน 2564)

เป้าหมาย 16 ประการ งบประมาณที่ใช้ในเดือนกันยายน 2564 รายงานผลการฝึกอบรมของผู้จ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะ  รายงานสถานการณ์COVID ประเดือนกันยายน 2564 แผนดำเนินการต่อไป และปัญหาอุปสรรค  ในช่วงตอนมา มีกิจกรรมเวทีเสวนาข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ถามตอบข้อสัย ในเรื่อง การประเมิน SROI การเก็บข้อมูล SROI การเตรียมงานมหกรรม และคัดเลือกตำบลเพื่อถ่ายทำวีดีทัศน์ หลังจากจบเวทีเสวนา ในช่วงสุดท้าย โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวปิดการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครั้งที่ 8

รูปกิจกรรม