Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลของอำเภอเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ | 10 มิถุนายน 2564 14:49:41

            

  อำเภอเมืองแพร่ มีทั้งหมด 6 ตำบล 6 โครงการ

 

การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ของตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 ⇒ เข้าสู่เว็บไซต์

 

การเพิ่มศักยภาพและพัฒนากระบวนปลูกและการย้อมห้อมธรรมชาติด้วยชีวนวัตกรรมในชุมชนพื้นที่ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

⇒ เข้าสู่เว็บไซต์

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าปลอดภัย (OTOP) เพิ่มช่องทางการซื้อขายทางออนไลน์ และสร้างความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยว ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

⇒ เข้าสู่เว็บไซต์

 

การพัฒนาตลาดผ้าทอไทลื้อเครื่องเงินและของเก่าเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

⇒ เข้าสู่เว็บไซต์

 

การพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และพืชเศรษฐกิจในชุมชน และยกระดับสินค้าโอทอป ร่วมกับการท่องเที่ยวชุมชน  ตำบลแม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จังหวัดแพร่

⇒ เข้าสู่เว็บไซต์

 

การพัฒนาอาชีพการผลิตเห็ดเศรษฐกิจแบบครบวงจร ตำบลวังหงส์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

⇒ เข้าสู่เว็บไซต์