Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลของอำเภอร้องกวาง
แพร่ | 9 มิถุนายน 2564 17:03:19

            

  อำเภอร้องกวาง มีทั้งหมด 5 ตำบล 5 โครงการ

 

การพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารพื้นเมือง ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

⇒ เข้าสู่เว็บไซต์

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยหมักชีวภาพแบบครบวงจร และการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงกระบือพื้นบ้านด้วยเทคโนโล ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

⇒ เข้าสู่เว็บไซต์

 

โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนในการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน การขยายตลาดออนไลน์และระบบบัญชีธุรกิจ ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

⇒ เข้าสู่เว็บไซต์

 

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นตนเอง ถ้ำผานางคอย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

⇒ เข้าสู่เว็บไซต์

 

โครงการส่งเสริมการแปรรูปสัก ไผ่และวัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

⇒ เข้าสู่เว็บไซต์