Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลของอำเภอเทิง
เขียงราย | 9 มิถุนายน 2564 16:23:15

            

  อำเภอเทิง มีทั้งหมด 1 ตำบล 1 โครงการ

 

โครงการพัฒนาการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลไส้เดือน เพื่อใช้ในการปลิตพืชอินทรีย์ และการผลิตพันธุ์กบ ปลานิลนีระบบเกษตรอินทรีย์ ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เข้าสู่เว็บไซต์