Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลของอำเภอเวียงสา
น่าน | 9 มิถุนายน 2564 16:24:32

            

  อำเภอเวียงสา มีทั้งหมด 2 ตำบล 2 โครงการ

 

โครงการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพด้านการผลิตผักอินทรีย์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิต เชื่อมโยงการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สร้างมูลค่าสูงอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

 ⇒ เข้าสู่เว็บไซต์

 

โครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของชุนชนอย่างยั่งยืน

 ⇒ เข้าสู่เว็บไซต์