Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
การเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 6
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 8 กันยายน 2564 15:54:53

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้มีการจัดกิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครั้งที่ 6 (ประจำเดือนมิถุนายน 2564)  ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวเปิดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครั้งที่ 6 และหัวหน้าโครงการแต่ละตำบลเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียน โดยช่วงเช้าและช่วงบ่าย หัวหน้าโครงการ 37 โครงการได้นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมของแต่ตำบลในเรื่อง  สรุปผลการดำเนินโครงการ  (ประจำเดือนกรกฎาคม 2564)

เป้าหมาย 16 ประการ งบประมาณที่ใช้ในเดือนมิถุนายน 2564 รายงานผลการฝึกอบรมของผู้จ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะ  รายงานสถานการณ์COVID ประเดือนกรกฎาคม 2564 แผนดำเนินการต่อไป และปัญหาอุปสรรค  ในช่วงตอนมา มีกิจกรรมเวทีเสวนาข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ถามตอบข้อสัย หลังจากจบเวทีเสวนา ได้มีประกาศผลรางวัลมีถึง 3 รางวัลด้วยกัน คือ 1ตำบลเด่นในประจำเดือนกรกฎาคม 2564 2 ตำบลมาราธอน 3 ตำบลร่วมมือ ในช่วงสุดท้าย โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวปิดการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครั้งที่ 6

รูปกิจกรรม