Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 4 พฤศจิกายน 2564 11:47:31

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่
 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ติดต่อ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา  พงษ์การัณยภาส โทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๘ ๒๗๖๑ ๓๖๕๗
 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ติดต่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙ ๙๖๑๙ ๖๙๔๑

 

รายละเอียดการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร