Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลทุ่งศรี ตำบลทุ่งน้าว และตำบลตาลชุม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 4 พฤศจิกายน 2564 11:44:31

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  ในพื้นที่ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ตำแหน่ง นักศึกษา 1 อัตรา ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตำแหน่ง บัณฑิตจบใหม่ 1 อัตรา และตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ตำแหน่ง นักศึกษา 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ 2564 ถึงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ 2564

*หมายเหตุจบปริญญาตรีทุกสาขา ไม่เกิน 3 ปี (2560-2562)

 

ผู้สนใจสมัครได้ที่

ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง  สวนพุฒ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 9361 4012 

ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ติดตต่อ อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา นันตา  โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 9294 1535

ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 9619 6941

 

⇒ เอกสารรายละเอียดการสมัคร

⇒ ดาวน์โหลดใบสมัคร