Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลนาจักร พื้นที่ตำบลแม่เกิ๋ง พื้นที่ตำบลสรอย พื้นที่ตำบลน้ำหมัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 20 กันยายน 2564 8:41:02

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  ในพื้นที่ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตำแหน่ง ประชาชนทั่วไป 1 อัตรา พื้นที่ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ตำแหน่ง ประชาชนทั่วไป 1 อัตรา พื้นที่ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ตำแหน่ง นักศึกษา 2 อัตรา พื้นที่ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา ตำแหน่ง ประชาชนทั่วไป 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่

ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ติดต่อ อาจารย์ศรีสุดา ทหาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 8790 9521

ตำบลนาแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ติดต่อ อาจารย์ ดร.ปณิธี  บุญสา โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1883 8020

ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ติดต่อ อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 3191 5935

ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  ติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ฺ ทองเรือง โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 4151 2701

 

รายละเอียดตรงนี้

ดาวน์โหลดใบสมัคร