Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
กิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 17 มิถุนายน 2564 15:40:55

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้มีการจัดกิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครั้งที่ 4  ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวเปิดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครั้งที่ 4 และหัวหน้าโครงการแต่ละตำบลเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียน โดยช่วงเช้า มีหัวหน้าโครงการ 23 โครงการแต่ละตำบลได้เสวนาในเรื่อง  16 เป้าหมาย covid-19 week สรุปกิจกรรมในเดือน พฤษภาคม 2654 แผนดำเนินการต่อไป และปัญหาอุปสรรค  ช่วงบ่าย มีหัวหน้าโครงการ 15 โครงการแต่ละตำบล ได้เสวนาในเรื่อง  16 เป้าหมาย covid-19 week สรุปกิจกรรมในเดือน พฤษภาคม 2654 แผนดำเนินการต่อไป และปัญหาอุปสรรค ในช่วงตอนมา มีกิจกรรมเวทีเสวนาข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ถามตอบข้อสัย ในช่วงสุดท้าย โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวปิดการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครั้งที่ 4 

รูปกิจกรรม