Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 14 พฤษภาคม 2564 9:52:51

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม กรรมการขับเคลื่อนโครงการได้ร่วมประชุมวางแผนจัดเตรียมข้อมูลในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อนำเสนอจังหวัดแพร่(ครั้งที่2) ในกิจกรรมเสวนาสรุปบทเรียนการ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลตามตัวชี้วัดครั้งที่ 1 ประจำไตรมาสที 1 ( รอบ 3 เดือน กุมภาพันธ์-เมษายน 256 )

 

รูปกิจกรรม