Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
การประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมเสวนาสรุปบทเรียนการ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลตามตัวชี้วัดครั้งที่ 1 ประจำเดือนเมษายน 2564 (รอบ 3 เดือน )
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 22 เมษายน 2564 16:04:36

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้มีการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมเสวนาสรุปบทเรียนการ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลตามตัวชี้วัดครั้งที่ 1 ประจำเดือนเมษายน 2564 (รอบ 3 เดือน) ห้องประชุมกวางบุษราคัมชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล โดยมีหัวหน้าโครงการเข้าร่วมประชุมหารือ จำนวนทั้งสิ้น 37 ตำบล ในเนื้อหาเรื่อง สถานการณ์ของการระบาดโรค Coive-19 และมาตรการการป้องกันของจังหวัดแพร่ รูปแบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวขี้วัดครั้งที่ 1 ประจำเดือน เมษายน 2564 และ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการทำกิจต่างๆ ในโครงการ

รูปกิจกรรม