Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
กิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียน การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 5 เมษายน 2564 16:41:20

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.0 น.ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการนำของท่านอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี ได้จัดกิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครั้งที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัมชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล โดยมีหัวหน้าโครงการ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น 37 โครงการ ในเนื้อหาเรื่องรายงานผลการดำเนินกิจกรรมและการใช้เงินตามแผนกิจกรรมประจำเดือน ความก้าวหน้าของการฝึกอบรมของผู้ถูกจ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะ และแผนการดำเนินงาน เช่น การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การสร้างและพัฒนา การยกระดับการท่องเที่ยว การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม

รูปกิจกรรม