Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
การฝึกอบรมเรื่อง การทำหนังสือราชการและการเบิกจ่าย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 22 มีนาคม 2564 15:31:27

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งมีโครงการทั้งหมด 37 ตำบล ในพื้นที่จังหวัดแพร่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และบุรีรัมย์ และเพื่อเป็นการสร้างแนวทางในการดำเนินเอกสารราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการฯ จึงได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเรื่อง การทำหนังสือราชการและการเบิกจ่าย โดยมีตัวแทนจาก 37 โครงการเข้าร่วมโครงการ มีทีมวิทยากรจากสำนักงานคณบดี และฝ่ายการเงินและพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

รูปกิจกรรม