Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
สัมภาษณ์วันแรก โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ม.แม่โจ้-แพร่ฯ คับคั่งไปด้วยผู้สมัคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 10 มีนาคม 2564 16:31:09

สืบเนื่องจาก ครม. มีมติอนุมัติให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับอนุมัติในรอบแรก 60 ตำบล รวมงบประมาณ 208.98 ล้านบาทเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน นำเทคโนโลยี ความรู้ความเชี่ยวชาญ แนวทางการพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัย เข้าไปส่งเสริมพัฒนาชุมชนให้เติบโตต่อยอดรับโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนและแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่ในความดูแล คือ จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และบุรีรัมย์ ซึ่งจะทำหน้าที่ในการบูรณาการโครงการต่าง ๆ ระหว่างชุมชนหรือตำบลในพื้นที่ ทั้งด้านการใช้ทรัพยากรโครงการร่วมกัน การแบ่งปันองค์ความรู้และเทคโนโลยีร่วมกัน รวมถึงการเชื่อมต่อกันในโซ่คุณค่าของสินค้าและบริการ เช่นการผลิตวัตถุดิบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การบริโภคสินค้าและบริการ การท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อกันระหว่างพื้นที่ เป็นต้น สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการเป็นหน่วยจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาในตำบลที่ทำหน้าที่ดูแลเพื่อเข้ามาทำกิจกรรมครั้งนี้ เฉลี่ย 20 คนต่อตำบล ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันแรก โดยจะมีการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ไปจนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สมัครสอบในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเองเป็นจำนวนมาก บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้เป็นต้นมา

รูปกิจกรรม