Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
กิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียน การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 10 มีนาคม 2564 15:50:53

ภาพบรรยากาศในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ได้จัดกิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียน การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่       ตำบลครั้งที่ 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น.

ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม  ชั้น3  อาคารนำชัยทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

โดยอธิบายความก้าวหน้าของโครงการ

- เรื่องความเป็นอยู่ของหมู่บ้าน

- สรุปผลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

- สรุปผลเป้าหมาย 16 ประการของแต่ละโครงงาน

- เรื่องงบประมาณของโครงการ

 

รูปกิจกรรม