Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
กิจกรรมการฝึกอบรมการทำหนังสือราชการและการเบิกจ่าย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 12 มีนาคม 2564 15:08:25

 

รายละเอียดกิจกรรม

    เวลา   08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน

                    08.45 - 09.00 น.  กล่าวเปิดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการทำหนังสือราชการและการเบิกจ่าย โดย อ.ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

                    09.00 - 10.00 น.  กล่าวเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมการทำหนังสือราชการและการเบิกจ่าย โดย นางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี (ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี)

                    10.00 - 11.00 น.  การบรรยายหัวข้อเรื่อง งานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ โดย นางปรียฉัตร บุนนาค (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ)

                    11.00 - 12.00 น.  การบรรยายหัวข้อเรื่อง การจัดทำเอกสารจัดซื้อ-จัดจ้าง และ หลักการจำแนกประเภทวัสดุ โดย นางสุพรรษา กาศสกุล (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

                   12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

                 13.00 - 14.30 น.  กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำเอกสารราชการและการเบิกจ่าย

                                           โดย   นางนันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา นักวิชาการเงินและบัญชี (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

                                                   นางกาญจนา โกะสูงเนิน (นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ)

                                                   นางสาวกนกพรรณ ศุขรักษ์ นักวิชาการพัสดุ (นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

                   14.30 - 14.45 น.  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

                   14.45 - 16.00 น.  กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำเอกสารราชการและการเบิกจ่าย (ต่อ)

                                           โดย   นางนันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

                                                   นางกาญจนา โกะสูงเนิน (นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ)

                                                   นางสาวกนกพรรณ ศุขรักษ์ (นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)  

                  16.00 - 16.30 น.   - แสดงความคิดเห็น ถามตอบข้อสงสัย และสรุปกิจกรรมการฝึกอบรม  

                                             - ปิดกิจกรรมการอบรมการทำหนังสือราชการและการเบิกจ่าย